Ifunanya Nledo (Miss Gombe) - News, Stories & More

MBGN 2013: Miss Ebonyi & Miss Gombe leave

22 year old Ujunwa Amanda Onwudilo representing Ebonyi State and 23 year old…

Read more